Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vanuit de bestuursvergadering van december zijn er weer diverse mededingen. Hieronder vind je een update. Onderwerpen die aan bod komen zijn de besluiten van de gemeente omtrent paracommercie en de huurtarieven. Verder komt de PingPongPower club aan bod en ook wordt aandacht besteed aan de selectietraining voor de talenten bij de jeugd.

Over twee weken start de competitie weer. Daarom is ook goed ook weer te vermelden dat tijdens de competitie het clubtenue gedragen dient te worden. Wie nog geen shirt heeft, kan zich melden bij René Rietveld.

Paracommercie

Op 1 januari 2015 treedt de verordening met betrekking tot de regulering van de paracommercie in. De verordening heeft betrekking op het organiseren van sportactiviteiten in relatie tot het verstrekken van alcoholische dranken. In bijzonder gaat het om het duiden van dagen waarop en tijdstippen wanneer alcoholische dranken geschonken mogen worden. SHOT heeft een bestuursreglement met betrekking tot het barbeheer. De barbeheercommissie zal zich gaan beraden op de aangekondigde wijzigingen en zo nodig het bestuursreglement daarop aanpassen. Nadere informatie volgt nog.

Kerngroep Sportvisie

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de voorstellen in de eindrapportage van de kerngroep sportvisie. Samengevat op hoofdlijnen komt dit besluit op het volgende neer:

– structurele realisering van de taakstelling van €500.000

– voor 2015 is dat niet realistisch (eenmalig wordt €300.000 ten laste gebracht van algemene reserve)

– realisering van volledige taakstelling van €500.000 in 2016 is wel mogelijk, waaronder oprichting van een beheerstichting

– achterstallig onderhoud van €200.000 wordt pas vrijgegeven na realisering volledige taakstelling

– invoering financieringssystematiek per 1 januari 2015

In samenspraak met de sportbestuurders en de sportfederatie zal een delegatie tezamen met de gemeente deelnemen aan de stuurgroep die zich gaat bezighouden met de implementatie van de voorstellen in de eindrapportage. De stuurgroep zal worden ondersteund door werkgroepen, welke gevormd worden door afvaardiging gemeente en enkele sportbestuurders. Voor SHOT betekent dit onder meer dat het huurstelsel met ingang van 1 januari 2015 van kracht wordt. De zaalhuur zal dan per gehuurd uur betaald moeten worden, hetgeen zoals verwacht tot een kostenstijging zal leiden.

Ping Pong Power Club

In samenwerking met scholen uit Soest vinden vanaf december 6 bijeenkomsten voor leerlingen in de leeftijdsklasse 5 t/m 8 jaar plaats. Hierbij worden leuke, spannende, actieve, grappige en leerzame activiteiten op tafeltennisgebied voor jongens en meisjes ondernomen. In samenwerking met de SRO werd een nieuw initiatief ontwikkeld genaamd de Ping Pong Power club. Deze activiteit is speciaal ontwikkeld om kinderen uit Soest kennis te laten maken met tafeltennis. De organisatie is in handen van René de Gier en Robbie Houtgast.

Extra training voor talenten van jeugdspelers

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over het faciliteren van extra trainingen voor de talenten van jeugdspelers van SHOT. Een aantal jeugdspelers onderscheidt zich door aankomend talent en extra (specialistisch) training gaat ondersteunen bij deze ontwikkeling. Het faciliteren van extra trainingen past binnen de visie van SHOT. De extra trainingen hebben de steun van ouders.

Martin Briët

Secretaris