Verslag ALV juni 2011

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vorige week werd de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden. Belangrijke onderwerpen waren de bestuursverkiezing, het financieel jaarverslag, de begroting voor het komende seizoen 2011/2012, het jeugd technisch beleid en de werkgroep ledenwerving en -behoud. Hieronder lees je de hoofdpunten over deze onderwerpen.

Beknopt verslag ALV

In totaal waren 16 leden, inclusief bestuur, aanwezig. Enkele hadden zich afgemeld. De jaarverslagen werden allen goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Zoals al eerder door hem aangekondigd is Edgar van Meggelen afgetreden als voorzitter. Privé en werk kon hij niet goed meer combineren. Door de aanwezigen werd hij hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. We wensen hem alle goeds voor de toekomst. Edgar heeft toegezegd op het 60-jarig jubileum op zaterdag 20 augustus aanwezig te zullen zijn. Er is dan nog volop gelegenheid om van hem persoonlijk afscheid te nemen. De ALV heeft volmondig ingestemd met de installatie van:

Rene Rietveld als voorzitter ad interim

Henri ter Steeg als commissaris jeugd, training en opleiding

Danny Hilhorst als commissaris senioren en activiteiten

Tsuri Menreis als algemeen lid van het bestuur

Financieel jaarverslag

De jaarrekening 2010/2011 werd met een positief saldo ad € 1.029 afgesloten. De kascommissie bracht weer een bezoek aan de penningmeester. De administratieve vastlegging werd zoals men dit inmiddels gewend is, van hoge kwaliteit en zeer inzichtelijk georganiseerd beoordeeld. Met de complimenten aan George.

De kascommissie heeft de ALV verzocht om het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid te verlenen. Aldus geschiedde.

Begroting 2011/2012

Gelet op het huidige ledenbestand (jeugd) is besloten om voorlopig geen externe trainer aan te trekken. Derhalve is besloten om de huidige contributietarieven, in tegenstelling tot het afgesproken beleid, vooralsnog te handhaven. Aan de ALV werd een sluitende begroting gepresenteerd en deze werd met algemene stemmen aanvaard.

Jeugd Technisch beleid

Door Paul Roest werd een korte toelichting gegeven op het geformuleerde technische beleid voor de jeugd. Het doel is om de jeugd op een adequate wijze op te leiden, rekening houdend met de aanwezige talenten en mogelijkheden. De notitie zal binnenkort op de website te vinden zijn. De commissie training en opleiding heeft hierbij een belangrijke basis gelegd voor de toekomst.

Werkgroep ledenwerving en behoud

De dalende trend van het jeugd ledenbestand is zorgelijk. Het bestuur heeft een plan ontwikkeld om deze trend te doorbreken. Nieuwe acties zijn uitgezet waarbij in het bijzonder de basisschoolklassen 5 t/m 8 een belangrijke doelgroep gaan vormen. Door de ALV werd ingestemd met de reservering van € 2.000 uit de reserves voor ledenwerving. Martin Briët Secretaris