Hoofdlijnen van de ALV

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op maandag 18 juni vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Naast het voltallige bestuur waren er 11 leden aanwezig. Hieronder vind je de belangrijkste punten van de ALV: de financiën van de club, het nieuwe beleid ten aanzien van de clubkleding, verkiezing van de bestuursleden en een vooruitblik op de toekomst.

Financieel is het geen slecht jaar geweest voor SHOT. Dankzij de grote ledenwinst kon een hoge contributieopbrengst worden genoteerd. De activiteiten in het kader van ledenwerving, waar onder: Trainers voor de Klas, Kies je Sport, en de zaterdagochtendinloop zijn daar positief van invloed op geweest.

Een kritiek punt was de netto winst van de kantineomzet. Hoewel er meer werd omgezet, vertaalde dit zich niet in een toename van de winst. De enige verklaring die hiervoor gevonden kon worden is het feit dat geconsumeerde artikelen niet opgeschreven en daardoor niet betaald zijn. Hierdoor zijn we inkomsten misgelopen. Het bestuur trekt dit zich ernstig aan en gaat zich, in nauwe samenwerking met de barbeheercommissie, beraden op het nemen van passende maatregelen.

René en Martin zijn unaniem herkozen in het bestuur als respectievelijk voorzitter en secretaris. Als nieuw bestuurslid is Matthijs Rietveld gekozen in de functie van commissaris jeugd, training en opleiding. Helaas heeft Tsuri besloten te stoppen met het regulier bestuurswerk, maar blijft gelukkig op de achtergrond beschikbaar voor advies bij specifieke thema’s.

Aan de aanwezige leden werd een toelichting gegeven op het nieuwe beleid voor de vervanging van de clubshirts. In de toegezonden stukken voor de ALV werd de memo over dit beleid ter informatie aan alle leden ingesloten. Het doel is dat om de drie jaar het clubshirt vervangen gaat worden. Alle competitiespelers ontvangen bij deze nieuwe cyclus een nieuw shirt. Daar tegenover staat dat een kledingfonds wordt opgericht. Via de contributie betalen de competitiespelers jaarlijks € 12 en dragen daarmee bij aan de kosten van het nieuwe shirt. De ALV is unaniem akkoord gegaan met dit nieuwe beleid.

Zoals eerder medegedeeld heeft het bestuur besloten om de huidige shirts voor alle competitiespelers met ingang van het nieuwe seizoen al te vervangen. Uitnodigingen aan alle competitiespelers om deel te nemen aan de geplande passessies zijn de deur al uit. Vanaf het nieuwe seizoen dus al een nieuwe kledinglijn voor alle competitiespelers.

Voorzitter René sloot de vergadering af met een korte vooruitblik op de toekomst. Hij benadrukte de volgende punten die doorlopend aandacht blijven vragen: ledengroei en -behoud, bieden van nevenactiviteiten in relatie tot vasthouden goede sfeer, deelname aan verschillende projecten zoals Kies je Sport, Trainers voor de Klas, Kindertafeltennisfeest etc., opvang en doorstroom van senioren.

Voorts sprak hij zich positief uit over de samenwerking met hoofdsponsor Menereis, waarmee op het gebied van de nieuwe shirts en tafels goede afspraken overeengekomen zijn. Een punt van onzekerheid is het voornemen van de gemeente om flink te bezuinigen op de wedstijdsport. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit voor SHOT gaat betekenen. Met trots besloot hij met de mededeling dat er vanaf heden jaarlijks een bedrag zal worden gereserveerd voor het vieren van het 65-jarig bestaan van de vereniging, ook al is dat pas over 4 jaar.

Martin Briët (Secretaris)