Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Volgens gemeente is het nu niet mogelijk om subsidie voor nieuwe tafels te verstrekken. Ruim 10 jaar heeft SHOT kunnen profiteren doordat zij om de twee jaar nieuwe tafels kreeg van de gemeente. De gemeente moet, in het kader van passe-partoutsysteem, wel voorzien in het faciliteren van de basisbehoefte van de sportvereniging. De gemeente gaat daarom wel voorzien in reparatie van enkele bestaande tafels. De gemeente is bereid tot een gesprek om over vervanging/reparatie te praten. Zowel SHOT als een delegatie van Overhees gaan hieraan deelnemen.

Daarnaast heeft hoofdsponsor Menereis volgens de overeengekomen afspraken twee nieuwe tafels beschikbaar gesteld. Voor twee verouderde tafels werd vervolgens nog een nieuwe tafel geleverd, waaraan Overhees voor een deel heeft meebetaald. Voorlopig kunnen we hiermee weer vooruit.

De Grote Clubactie is afgelopen zaterdag 15 september weer van start gegaan. Onder leiding van Danny zijn er veel jeugdleden bereid gevonden om loten te verkopen. De opbrengst van de lotenverkoop (80%) komt geheel ten goede aan de jeugdactiviteiten. Alle senioren zijn vervolgens via de e-mail geïnformeerd over de verkoop en verzocht om veel loten te kopen.

Sinds kort participeert SHOT in het project Sport in Soest. Doel is samenwerking tussen combinatiefunctionaris gemeente, SFS en sportverenigingen waarbij sport in Soest wordt gepromoot. Namens SHOT nemen Rene en Danny hieraan deel.

Met een kleine delegatie (Anton, Robin, Martin) is onlangs een bezoek gebracht aan ttv Bijmaat om het in gebruik zijnde kassasysteem te zien. De registratie verloopt geheel geautomatiseerd via touchscreen en PC. Daardoor is het beter mogelijk om een voorraadadministratie te voeren. Op basis van deze inzichten kan beter worden (bij-)gestuurd. De delegatie is positief over het systeem. Met de toevoeging dat discipline van de barwachten (het goed registreren) daarin essentieel is. Vanuit het bestuur is voorgesteld om het systeem voor een bepaalde tijd in gebruik te nemen en te testen.

De bar beheercommissie gaat opnieuw de puntjes op de i zetten voor wat betreft instructie aan de barwachten. De verbouwing van de kantine is al ver gevorderd. Mede dankzij vele leden die zich hiervoor hebben ingezet. Helaas heeft de (oude) koeler het begeven. In samenspraak met de leverancier wordt gezocht naar een oplossing.

In nauwe samenwerking met de NTTB is onderzocht of er bij SHOT een interland kan worden georganiseerd. Gebleken is dat onze zaal daarvoor niet geschikt is. Een goed alternatief is het gebouw Optisport Engh. Daarvoor moeten andere verenigingen wijken. Overleg daarover is nog gaande. Gepoogd wordt om de interland van 20 november te organiseren. Door een werkgroep wordt dit verder opgepakt.

De zaal is op donderdagavond toegewezen aan MHC (Hockey). Volgens de passe-partoutregeling zit SHOT boven de norm en krijgen andere verenigingen voorrang. Zolang andere verenigingen geen beroep op de zaal meer doen, gaan wij deze weer claimen.

Martin Briët, secretaris