Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op de Nationale Sportweek was SHOT goed vertegenwoordigd. Er was alle gelegenheid om kennis te maken met de tafeltennissport. De deelname heeft vooral bijgedragen aan de naamsbekendheid.

De nieuwe sportvisie zal op 23 mei a.s. behandeld worden in de gemeenteraad. Belangrijkste hoofdlijn is dat het passe-partoutsysteem vanaf 2015 vervangen zal worden voor ‘ huur per uur’. In de praktijk betekent dat: meer betalen. Daarnaast zal op de binnensport € 250.000 moeten worden bespaard. Deze besluiten hebben direct gevolgen voor het gebruik van de zaal zoals we thans gewend zijn en zullen leiden tot hogere kosten. Het bestuur wil hierop tijdig anticiperen door een werkgroep in te stellen met als opdracht hoe wij ons hierop moeten voorbereiden. Belangstellenden die hierover willen meedenken worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het bestuur.

De nieuwe zaalruimteverdeling voor het seizoen 2013/2014 is onlangs met de plaatselijke verenigingen op het gemeentehuis besproken. In het nieuwe voorstel hebben we onze ingebrachte wensen niet geheel gehonoreerd gekregen. Volgens de trainingscommissie zijn de beschikbaar gestelde tijden niet onoverkomelijk, maar moeten de trainingsactiviteiten hier wel op aangepast worden.

In het kader van de jaarlijkse aanvraag subsidie kleine sportvoorziening heeft de gemeente een bedrag van € 756,50 voor nieuwe materialen toegekend. Een welkome bijdrage.

De gemeente heeft onlangs laten weten dat de aanpassing van het klimaatsysteem (verbeteren CO2-gehalte) in september zal worden uitgevoerd. Komende zomer staat er groot onderhoud voor de deur. Als het goed is, het sanitair en de ventilatie. De gemeente heeft aangegeven dat de zaal in de periode van 19 juli t/m 2 september helemaal niet gebruikt mag worden in verband met de werkzaamheden.

Het bestuur heeft besloten om de licentie van het nieuwe kassasysteem te verlengen. De programmatuur heeft zijn voordelen met betrekking tot de voorraadadministratie bewezen. Over de uitvoering is het bestuur nog onvoldoende tevreden. Volgens de voorraadadministratie blijkt dat niet alle uitgegeven consumpties door barwachten en commissies worden geregistreerd. Opgestelde richtlijnen hierover worden niet nageleefd. Het bestuur wil nadrukkelijk alle leden opdragen om de aangegeven instructies uit te voeren en gaat hier nauwlettend op toezien. Het is van belang dat wordt ingezien dat met het niet opvolgen van deze richtlijnen de eigen vereniging wordt benadeeld. Bij uitblijven is het bestuur genoodzaakt om strakkere regelgeving in te voeren. Op de aankomende Algemene Leden Vergadering zal dit onderwerp uitdrukkelijk aan de orde komen.

Het geplande bedrijventafeltennistoernooi op donderdagavond 16 mei jl. is niet doorgegaan in verband met te weinig animo. We hopen op betere tijden.

De Algemene Leden Vergadering is gepland op maandagavond 29 juli. Noteer deze datum alvast in je agenda.