Bestuursmededelingen

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Naar aanleiding van de recente bestuursvergadering bij dezen weer het laatste nieuws vanuit het Bestuur. Deze keer informatie over sportvisie van de gemeente Soest, de cursus Besturen met een Visie, contributievoorstel NTTB en het Barbeheer.

Stand van zaken nieuwe huursystematiek (sportvisie)

De wethouder heeft laten weten dat zij in november met verenigingen van de binnensport om de tafel wil. Doel van dit gesprek is inzicht in de kosten per accommodatie en mogelijkheden bespreken voor zelfbeheer. In januari moet er een nieuw voorstel bij de gemeenteraad liggen voor een nieuwe huursystematiek.

Een projectgroep (bestaande uit Joop, Henri, Tsuri en Angelique) is kortgeleden bij elkaar geweest voor overleg hoe om te gaan met de aangekondigde veranderingen van de huursystematiek. Een eerste aanzet van de te bespreken onderwerpen is gemaakt en de uitwerkingen daarvan worden onderzocht. De onderwerpen hangen nauw samen met de vraag: waar willen met SHOT naar toe?

Besturen met een Visie

Sinds kort nemen Rene de Gier en Martin Briët deel aan de cursus ‘Besturen met een visie’. Deze cursus wordt door de NTTB georganiseerd. Deelname aan de cursus is relevant omdat SHOT een samenhangende visie wil ontwikkelen. Deze visie is van belang om het beleid van de komende jaren daar op af te stemmen en om de doelen die we ons stellen te bereiken. Het ontwikkelen van een visie hangt nauw samen met de gevolgen van de aangekondigde veranderingen in de huursystematiek. Door het organiseren van klankbordbijeenkomsten willen we stapsgewijs een visie ontwikkelen. Daar hebben we input en ideeën van leden voor nodig. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over. Belangstellenden die hierin mee willen denken worden van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Contributievoorstel NTTB

Het hoofdbestuur van de NTTB heeft onlangs laten weten een extra opbrengst uit contributie te willen realiseren. Dit betekent dat de afdracht aan de NTTB met ruim 30% omhoog zal gaan. Het hoofdbestuur wil hiermee beogen dat activiteiten uit het meerjarenbeleidsplan kunnen worden gerealiseerd. Het bestuur van SHOT vindt een dergelijke verhoging onacceptabel. Naar de mening van het bestuur is onvoldoende aangetoond of er andere alternatieven zijn overwogen. De verhoging heeft nadelige gevolgen voor alle leden. Het bestuur heeft bezwaar aangetekend.

Barbeheer

Namens het bestuur gaat Tsuri de coördinatie van het beheer en de organisatie van het barbeheer op zich nemen. Eén van de veranderingen is dat Robin de Roode (voorlopig) bereid is gevonden om de barwacht op de vrijdagavonden in te gaan vullen. Belangrijkste motief is continuïteit en betere registratie. Deze verandering laat overigens onverlet dat senioren als barwacht blijven ingepland. Een plan van aanpak zal verder door Tsuri uitgewerkt worden. Aanvullende informatie volgt binnenkort.

Onderhoud

Op donderdag 21 november kan de zaal de gehele dag/avond niet gebruikt worden wegens werkzaamheden aan het beluchting-/ en verwarmingssysteem. Het gaat er dan eindelijk van komen.

Agenda:

– Oliebollentoernooi: zaterdag 28 december

– Sluiting: 24 en 31 december

– Menereis Open Soester: 4 en 5 januari

– Nieuwjaarsreceptie: 10 januari

 

Martin Briët Secretaris