Mededelingen van het bestuur – augustus 2014

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op 7 juli jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Hieronder lees je de hoofdpunten van deze vergadering. Tevens een korte stand van zaken met betrekking tot de kosten van zaalhuur (het afschaffen van de passe-partout regeling).

De belangrijkste punten van de ALV:

– Het eigen vermogen is met ruim € 1300 toegenomen. De contributie-/ en kantineopbrengsten waren hoger. De beheerkosten waren lager dan begroot. Een voorziening voor opvangen alternatief passe-partout, jubileum en materialen zijn hierbij inbegrepen. Een prachtig resultaat;

– Er werd wederom vooruitgang geboekt voor wat betreft resultaat kantine ten opzichte van vorig boekjaar. Mede dank zij de inspanningen van de barbeheercommissie;

– De kascontrole commissie sprak wederom haar waardering uit over het gevoerde financiële beleid door penningmeester George;

– Danny Hilhorst en Mathijs Rietveld zijn uit het bestuur getreden, maar blijven wel actief voor de vereniging. René de Gier is als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur;

– De begroting voor het seizoen 2014/2015 werd unaniem goedgekeurd. Onder voorbehoud van besluitvorming in het kader van het nieuwe financieringsstelsel binnen de gemeente Soest zal voor aankomend seizoen geen contributieverhoging doorgevoerd hoeven worden;

– Rene Rietveld, voorzitter, blikte vooruit. De komende maanden zal duidelijk gaan worden wat de gevolgen zijn van het nieuwe huurstelsel. Vanaf seizoen 2015 zal rekening gehouden moeten worden met een forse toename van kosten zaalhuur ten opzichte van het huidige passe-partout systeem dat gaat verdwijnen. De kerngroep sportvisie, bestaande uit vertegenwoordiging van alle sportbestuurders in Soest, beraden zich op deze kwestie en werken voorstellen uit. In september wordt het voorstel van de kerngroep voorgelegd aan en besproken met het college van gemeente Soest. SHOT heeft een goed jaar gehad. Financieel sterker en voor wat betreft aankomende talenten bij de jeugd verwachtingsvol. Op dit moment spelen vijf welpen die behoren tot de top van Nederland. Als vereniging blijven we onze maatschappelijke rol vervullen door het aanbieden of organiseren van toernooien, zoals SRO, Kindertafeltennis en Buddyweken. Indirect werken we hierdoor aan naamsbekendheid en ledenwerving. Waardering wordt uitgesproken voor de barbeheercommissie die een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van een effectief kantinebeheer.

 

Aansluitend vond op maandagavond 4 augustus jl. voor belangstellenden een informatiebijeenkomst plaats. Onderwerpen van gesprek waren de voorstellen met betrekking tot de stand van zaken in het kader van het nieuwe huurstelsel. De kerngroep sportvisie heeft een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd en een aantal specifiek voor de binnensport. De overstap van passe-partout naar het nieuwe huurstelsel betekent voor SHOT een (forse) kostenstijging. Zodra de definitieve plannen en tarieven bekend zijn zullen vanuit het bestuur de leden verder geïnformeerd worden en indien behoefte aanwezig is nog een informatie-avond georganiseerd worden.

Half september zal het eindrapport van de kerngroep aan alle sportbestuurders voorgelegd en mandaat gevraagd worden ter aanbieding aan het college.

Martin Briët, secretaris