Bestuursmededelingen Mei 2013

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Het bestuur is weer bijeengekomen en vanuit deze vergadering zijn diverse punten te melden, lees hieronder het verslag. De aankomende Algemene Leden Vergadering is gepland op maandag 7 juli (20.00 uur). Noteer vast in je agenda. We verwachten dat je hierbij aanwezig zult zijn.

Stand van zaken nieuwe huursystematiek (kerngroep sportvisie)

De afgelopen weken zijn de leden van de kerngroep sportvisie veelvuldig bij elkaar geweest. De leden van de kerngroep bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de buiten-/ en binnensport, de sportfederatie Soest en een onafhankelijk procesmanager. Er zijn veel financiële cijfers ontvangen van de gemeente en geanalyseerd. Alle bestuurders van de sportverenigingen zijn gevraagd naar hun toekomstvisie, de mogelijkheden die zij zien om te bezuinigen, en de kansen en bedreigingen die zij zien voor de vereniging. Het doel is een nieuwe financiering systematiek die recht doet aan het gebruik van de diverse sportaccommodaties. Op 12 mei is een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders. Dan zullen onder meer voorstellen voor bezuinigingen en een nieuwe financieringssystematiek besproken worden.

Maandag 14 april heeft een aantal leden gehoor gegeven aan de oproep om bij elkaar te komen om ideeën te genereren over hoe om te gaan met de nieuwe huursystematiek. Een drietal onderwerpen kwam daarbij aan de orde, te weten: Efficiënte benutting van de zaaluren, genereren van extra inkomsten en besparen van kosten. Het was een constructieve bijeenkomst waarbij vele ideeën naar voren werden gebracht. Het vervolg is dat de ingebrachte ideeën verder geconcretiseerd en hierop verder acties zullen volgen.

Spelregelkennis

Door de NTTB wordt aandacht gevraagd voor implementatie van spelregelkennis en arbitragevaardigheden binnen de tafeltennisverenigingen. Daartoe wordt een arbitrage coördinator per vereniging geworven om daarmee aan de slag te gaan. Binnen SHOT is Rob Huis in ’t Veld (met ondersteuning van Rob Houtgast en het bestuur) bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Rob zal door de NTTB geïnstrueerd worden. Nadere informatie volgt.

Clubshirt

Het bestuur merkt op dat enkele leden tijdens de competitiewedstrijden geen clubshirt dragen. We vragen hier nogmaals aandacht voor. Het dragen van het clubshirt is verplicht. Voor een clubshirt kun je desgewenst terecht bij onze hoofdsponsor Menereis aan de Brinkweg.

Duo-competitie

De duo-competitie gaat bij voldoende belangstelling in het najaar van start. Het gaat om een gewone competitie maar dan 2 tegen 2. Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbelspel per wedstrijd gespeeld. Omdat er in totaal 5 sets worden gespeeld, duurt een wedstrijd korter dan een reguliere competitiewedstrijd. Je kunt dus op tijd thuis zijn. Als je belangstelling hebt, meld je dan, uiterlijk 15 mei, aan bij Joop Kok.

AED

Door SHOT is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft. Hiermee wordt een al langer gekoesterde wens ingevuld. Over de plek waar de AED komt te hangen moet nog overlegd worden. Een aantal leden van de Theo Daselaargroep is al geïnstrueerd.

 

Gedurende de zomerperiode blijft de zaal (en de kantine) op de vrijdagavonden open. Informatie over de jeugd-/ en seniorentrainingen volgt nog.

Martin Briët Secretaris